Sjællands Odde Bådelaug


VEDTÆGTER


 1. Foreningens navn er Sj. Odde Bådelaug, og dens hjemsted er Odden Havn, Havnebyen, Sj. Odde, Odsherred Kommune. 2. Laugets formål er at varetage medlemmernes interesser ved udøvelse af lystsejlads, såvel med sejl som med motor, at søge medlemmernes kendskab til navigation og godt sømandskab styrket, samt at fremme sammenholdet mellem medlemmerne. 3. Som medlem kan optages enhver person, der går ind for laugets formål. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge.

  Medlemskab indbefatter, udover den der tegner medlemskabet, medlemsrettigheder og pligter i henhold til lovene, også for samboende partner. 4. Optagelse i lauget sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende begære spørgsmålet forelagt på den følgende generalforsamling. 5. Kontingentet fastsættes for næste regnskabsår på den ordinære generalforsamling og betales helårsvis forud senest 1.04. 6. Når et medlem er i restance med kontingent eller andre ydelser til lauget, udover 2 måneder, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel, ekskludere det pågældende medlem. Ingen, der er ekskluderet på grund af restance, kan på ny optages som medlem af lauget, før vedkommende har betalt sin gæld.

  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsens medlemmer er enige heri. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og den pågældende kan kræve sin eksklusion forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling.

  Frivillig udmeldelse skal ske skriftligt til lauget senest 14 dage før en kontingentperiodes ophør (ordinær generalforsamling). 7. Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklusion, gøre krav på nogen del af laugets formue. 8. Laugets midler tilvejebringes ved et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. 9. Generalforsamlingen er i alle anliggender den højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 2/3 af med-lemmerne skriftligt forlanger dette.

  Ordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel og skal ske skriftligt til alle medlemmer.

  Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis et medlem forlanger det. Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt. 10. Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger regnskab (revideret).
  4. Behandling af indkomne forsalg.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Vedtægtsændringer.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af bilagskontrollant.
  10. Eventuelt.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 11. Hvert medlemskab har 2 stemmer. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

  Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget for mere end to medlemmer. 12. Bestyrelsen sidder i en periode på to år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næst-formand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

  Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og på medlemmernes vegne laugets interesser i overensstemmelse med formålspara-graffen og de af generalforsamlingen vedtagne direktiver.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

  Der føres protokol ved generalforsamlingen og ved bestyrelsesmøderne. 13. Lauget tegnes af formanden og kassereren i forening. Kassereren sørger for opkrævning af kontingent, og betaler indgåede forpligtigelser.

  Laugets midler anbringes i et anerkendt pengeinstitut. 14. Lauget hæfter kun for sine forpligtigelser med den i lauget til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 15. Lauget kan opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig afstemning stemmer herfor. Laugets aktiver skal i så fald gøres op. Eventuelle aktiver skal i så fald skænkes til velgørende formål. 16. Lauget er stiftet den 22. november 1986 på en stiftende generalforsamling. 17. Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen d. 1. august 2021

 
 
 

 

 

 

opdateret 08. oktober 2023
Sjællands Odde Bådelaug